Organizacijska shema šole


OrganiziranostUSTANOVITELJ ŠOLE
Ustanovitelj šole je občina Postojna.
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih, 41. člena ZOFVI in 16. člena Statuta občine Postojna je Občinski svet Občine Postojna dne 17.4.1997 sprejel Odlok o ustanovitvi javno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Postojna.


Šolski okoliš
V Glasbeno šolo Postojna so praviloma vpisani učenci, ki imajo stalno prebivališče na območju Občin Postojna in Pivka.

 

ORGANI UPRAVLJANJA IN STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Svet šole

Svet šole po zakonu (ZOFVI 46. člen) sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov delavcev.

 • Predsednik: Matjaž Kobal
 • Predstavniki ustanovitelja: Jernej Verbič, Vid Trebše, Tjaša Stegel Smiljanić
 • Predstavniki staršev: Ana Glavač, Živa Volk, Robert Vučkovič
 • Predstavniki delavcev šole: Matjaž Kobal, Helena Maurič Jelovšek, Tomaž Nedoh, Snježana Pleše Žagar in Emsada Klokič


Svet staršev
Svet staršev je po zakonu (ZOFVI 66. člen) sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika.
V Svetu staršev Glasbene šole Postojna imajo starši po enega predstavnika za vsak razred polovično in več zaposlenega učitelja.
Mandat sveta staršev je eno leto z možnostjo ponovne izvolitve.
Mandat predstavnikov staršev v svetu šole je štiri leta in je hkrati vezan na čas šolanja otroka.

 

Ravnatelj je Edvard Popit.Učiteljski zbor po strokovnih aktivih:
 • klavir in orgle: Saša Crnobrnič, Meta Fajdiga, Angelina Nanut Kalič, Matej Penko, Snježana Pleše Žagar, Edvard Popit in David Trebižan
 • harmonika: Mirko Jevtović in Branko Petrovčič,
 • kitara: Nataša Črnugelj, Maja Vrbnjak, Mario Kurtjak in Pavla Lušin,
 • godala: Peter Filipčič, Barbara Godeša, Marinka Kukec Jurič, Štefan Švagelj in Špela Tavčar (nadomešča jo Mojca Korenčan),
 • pihala, trobila: Suzana Furlan Mitev, Marija Maretič Hiršter, Matjaž Kobal, Tomaž Nedoh, Primož Petohleb, Urška Rener in Franci Šavc,
 • tolkala: Mitja Tavčar,
 • petje: Helena Maurič Jelovšek,
 • nauk o glasbi: Karmen Širca Costantini, Mojca Širca Pavčič in Matej Penko.

Vodje strokovnih aktivov so:
 • klavir in orgle: Saša Crnobrnič,
 • harmonika: Branko Petrovčič,
 • kitara: Maja Vrbnjak,
 • godala: Barbara Godeša,
 • pihala, trobila: Franci Šavc,
 • tolkala: Mitja Tavčar,
 • petje: Helena Maurič Jelovšek,
 • nauk o glasbi (PGV, GP, NGL in solfeggio): Matej Penko

Glasba je višje razodetje kot vsa modrost in filozofija.
Ludwig van Beethoven